Επιστημονικός Υπεύθυνος Μαθήματος

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι μαθημάτων μελετούν τις απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας και τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καταγράφουν το ετήσιο χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας της ύλης ανά μάθημα και τάξη.

Αρχικά σχεδιάζουν και κατανέμουν την διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος για όλη την περίοδο, μεθοδεύοντας την ύλη, ανάλογα με την δυναμικότητα του τμήματος. Ελέγχουν το εκπαιδευτικό υλικό που διανέμεται στους μαθητές. Παρακολουθούν την πορεία ύλης των τμημάτων στα αντίστοιχα μαθήματα. Έχουν την ευθύνη ανανέωσης και εμπλουτισμού των φροντιστηριακών σημειώσεων.


Γενικότερα οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των μαθημάτων εξασφαλίζουν την υψηλή στάθμη των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, συνεργαζόμενοι απ’ ευθείας με τον διδάσκοντα του μαθήματος, είτε σε μορφή σεμιναρίου, είτε σε προγραμματισμένες προσωπικές συναντήσεις.