Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Οι συνεργάτες-καθηγητές του φροντιστηρίου διαθέτουν οπωσδήποτε τα τυπικά προσόντα που ορίζει ο νόμος και έχουν επιλεγεί από την διεύθυνση του φροντιστηρίου με απαιτητικά κριτήρια. Κάθε εκπαιδευτικός του φροντιστηρίου ΕΠΙΓΝΩΣΗ έχει εξειδίκευση πάνω στο γνωστικό του αντικείμενο, συμμετέχει στην δημιουργία των πρωτότυπων φροντιστηριακών σημειώσεων , διαθέτει διδακτική ικανότητα και επικοινωνιακή δεξιότητα. Η διεύθυνση του φροντιστηρίου φροντίζει για την εξέλιξη και επιμόρφωση του καθηγητή είτε μέσω εσωτερικών σεμιναρίων (συναντήσεις και συσκέψεις μέσα στο φροντιστήριο), είτε μέσω της συμμετοχής τους σε εξωτερικά προγράμματα επιμόρφωσης, καθώς επίσης επιδιώκει την συνεχή αξιολόγησή του καθηγητή, από τη διοίκηση αλλά και από τους μαθητές του φροντιστηρίου και τους γονείς τους.

Η εκπαίδευση του προσωπικού του Φροντιστηρίου είναι συνεχής, έτσι ώστε η κατάρτιση και ενημέρωση του να είναι πλήρης με στόχο την παροχή σταθερής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την συνεχή αναβάθμιση των ικανοτήτων-δεξιοτήτων των συνεργαζόμενων καθηγητών.