Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η διεύθυνση του εκπαιδευτικού οργανισμού Επίγνωση, έχει εκπονήσει εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις επιθυμίες των μαθητών και των κηδεμόνων τους, παρέχοντας στους πελάτες της, τις εξής επιλογές: ανοικτό τμήμα εκπαίδευσης, κλειστό τμήμα εκπαίδευσης και ατομικά-ιδιαίτερα μαθήματα.


Aνοικτό τμήμα – κλειστό τμήμα : Το Φροντιστήριο στην αρχή της περιόδου έχει σχεδιάσει και εκπονήσει τ’ αντίστοιχα προγράμματα σπουδών και την πορεία της ύλης. Η διεύθυνση εξασφαλίζει τον έλεγχο, για την τήρηση του προγράμματος της ύλης, σε περίπτωση απόκλισης της, γίνονται όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Η πορεία της ύλης ελέγχεται σε μηνιαία βάση, από τ’ αντίστοιχο πλάνο μαθημάτων που έχει σχεδιαστεί και κατατεθεί στην αρχή της περιόδου.


Ατομικά μαθήματα: Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ιδιαίτερα – ατομικά μαθήματα με καθηγητές οι οποίοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και επαρκείς στο γνωστικό αντικείμενο. Έτσι γονείς και μαθητές δεν χρειάζεται να αναζητήσουν πρόσθετη εκπαιδευτική στήριξη σε αμφίβολης ποιότητας χώρους, θέτοντας σε κίνδυνο την εκπαιδευτική τους πορεία. Τα μαθήματα αυτά είτε προγραμματίζονται στην αρχή κάθε νέου σχολικού έτους και διενεργούνται σε τακτική βάση είτε έχουν έκτακτο χαρακτήρα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους με στόχο να ικανοποιήσουν πρόσκαιρες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.