Skip to content

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ 

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του  που περιλαμβάνονται εδώ  καθώς οποιαδήποτε χρήση του συνιστά αποδοχή από εσάς των όρων  που περιλαμβάνονται στο παρόν.

Στο παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι όροι «εμείς», «εμάς»,  αναφέρονται στον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ. Ο όρος «εσείς» αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και/ή κάνει χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Ο  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ   σέβεται τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα σας και δηλώνει ότι  πληρεί όλες  τις προϋποθέσεις φύλαξης και μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης σε τρίτες οντότητες.

Καθιστούμε γνωστό ότι  δεν συνεργαζόμαστε με διαφημιστικές  εταιρείες και δηλώνουμε ότι  τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν  για διαφημιστικούς σκοπούς, ούτε θα   προωθηθούν  με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο.

Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών

Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την εγκυρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας εμπεριέχεται στον διαδικτυακό μας τόπο. Εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη και κάθε κίνδυνο που τυχόν θα προκύψει από το γεγονός ότι εμπιστευτήκατε το υλικό που εμπεριέχεται στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Συμφωνείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Διαβίβαση πληροφοριών

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό, μη προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζετε εσείς στο διαδικτυακό αυτό τόπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε στοιχείων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων κλπ είναι, και θα θεωρηθεί ως μη εμπιστευτικό και ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία. Οτιδήποτε διαβιβάζετε ή καταχωρείτε καθίσταται περιουσιακό στοιχείο του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, διαβίβασης, δημοσίευσης, μετάδοσης και αποστολής με ταχυδρομείο. Επιπρόσθετα, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ    δικαιούται να χρησιμοποιεί ελεύθερα για οποιονδήποτε σκοπό οτιδήποτε  περιέχεται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Για οποιαδήποτε τέτοια χρήση δεν οφείλεται καμία αποζημίωση προς το πρόσωπο που υπέβαλε τις πληροφορίες. Η υποβολή πληροφοριών από εσάς συνιστά εγγύηση ότι σας ανήκει το υλικό/περιεχόμενο που υποβάλλετε, ότι δεν είναι δυσφημιστικό και ότι η χρήση του από τον  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ   δεν θα προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ή θα μας οδηγήσει σε παραβίαση οποιασδήποτε σχετικής διάταξης νόμου. Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ   δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει χρήση των πληροφοριών που υποβάλλονται.

Δικαιώματα πνευματικής  ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών σχεδίων, κειμένων κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  του Οργανισμού  και προστατεύονται κατά άλλες σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου,  του ευρωπαϊκού δικαίου και των  διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε  αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο  αυτή ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό κάτοχο της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή,  επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο για εμπορικούς  ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγουμένης έγγραφης αδείας του Οργανισμού. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που  αντιπροσωπεύουν την ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά  σήματα του Οργανισμού   προστατευόμενα από άλλους  σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση  στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μετάβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Οι σύνδεσμοι οι οποίοι τυχόν περιλαμβάνονται σε διαδικτυακούς τόπους του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ   ενδέχεται να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου και των συστημάτων του Οργανισμού   και ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τη λειτουργία αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων. Οι τυχόν σύνδεσμοι παρέχονται καλή τη πίστη και ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ   δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η περίληψη συνδέσμου σε άλλους διαδικτυακούς τόπους δεν υπονοεί έγκριση από τον Οργανισμό. Σας συνιστούμε ένθερμα να λάβετε γνώση και να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις για του νομικούς όρους και την προστασία προσωπικών δεδομένων όλων των διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεστε.

Εγγυήσεις και περιορισμοί ευθύνης

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο.

Εγγυήσεις

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος παρέχεται σε σας «ως έχει» και «ως διατίθεται» και, συνεπώς, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ    δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, είτε ρητές, είτε υπονοούμενες, είτε προβλεπόμενες από το νόμο είτε άλλες (συμπεριλαμβανομένων των υποδηλούμενων εγγυήσεων της εμπορευσιμότητας ή ικανοποιητικής ποιότητας και καταλληλότητας για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εγγυήσεις ή δηλώσεις ότι το υλικό του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα είναι πλήρες, ακριβές, έγκυρο, επίκαιρο, δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ότι η πρόσβαση σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο θα είναι απαλλαγμένη διακοπών ή σφαλμάτων ή ιών, ότι ο παρόν διαδικτυακός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι οποιαδήποτε πρόταση ή άποψη θα αποκομισθεί από τον  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ   μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι ακριβής ή έγκυρη και οποιεσδήποτε σχετικές δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τα ανωτέρω αποκλείονται ρητώς.

Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε χωρίς προειδοποίηση την πρόσβασή σας σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο η σε οποιαδήποτε ιδιότητα του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή οποιαδήποτε ιδιότητα ή τμήμα αυτής οποιαδήποτε στιγμή.

Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα  και τα  εμπορικά σήματα για:  1. Αποστολή δημοσίευση  αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία  ή σε οποιοδήποτε τρίτο είτε προσβάλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου 2. Αποστολή, δημοσίευση,  αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών κοινωνικών αξιών της ανηλικότητας κλπ. 3. Αποστολή δημοσίευση  αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες  δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον νόμο ή με σε  ισχύ συμβάσεις 4. Αποστολή δημοσίευση  αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποί παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο  ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. 5. Αποστολή δημοσίευση  αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού  περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί  με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργία  οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. 6. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση άλλους ισχύουσας νομοθεσίας. 7. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο. 8. Συλλογή προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Προσωπικά δεδομένα  – Απόρρητα συναλλαγών

Τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών των χρηστών της ιστοσελίδας  θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια  των συναλλαγών θα ενημερώνονται από τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ    και συναινούν και αποδέχονται την επεξεργασία των στοιχείων αυτών  των προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής καθώς  επίσης  και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι  οι υπάλληλοι και προστιθέντες του Οργανισμού  στο  πλαίσιο  της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.

Βεβαιώνεται ότι μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι  έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και μόνον όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Κατά τα λοιπά ο Οργανισμός  δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία  των επισκεπτών  εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά  δεδομένα  που δηλώνονται στην ιστοσελίδα  με τα εμπορικά σήματα του Οργανισμού  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά από αυτόν  ή τυχόν συνεργαζόμενες με αυτόν επιχειρήσεις με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των  εγγραφών και  ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών  θα τηρούνται από τον Οργανισμό   και  ο συναλλασσόμενος  μπορεί να έχει πρόσβαση σ΄ αυτά εφόσον επιθυμεί.

Ευθύνη

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ   και/ή οποιοδήποτε άλλος εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή η παροχή του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λογαριασμό μας δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε νομική ευθύνη για όποια άμεση, παρεμπίπτουσα, επακόλουθη, έμμεση, ειδική ή αδικοπρακτική ζημία, έξοδα, απώλειες ή οποιεσδήποτε ευθύνες και με οποιονδήποτε τρόπο προκύπτουσες από την πρόσβασή σας, τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, οποιαδήποτε βλάβη στον τεχνικό εξοπλισμό [hardware] ή λογισμικό που σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αλλαγή περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου ή προκύπτουσα από τη χρήση άλλου διαδικτυακού τόπου στον οποίο εισέρχεστε μέσω συνδέσμου από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή όσο επιτρέπουν οι εφαρμοστέες νομικές διατάξεις, από οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις μας που προκύπτουν από οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τυχόν μας στέλνετε.

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ    και/ή οποιοσδήποτε άλλος εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή η παροχή του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λογαριασμό μας δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη να συντηρούν το υλικό και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο και να παρέχουν διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις λογισμικού σε σχέση με αυτόν. Οποιοδήποτε υλικό σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

Επιπλέον, δεν εγγυούμαστε ότι η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα είναι απαλλαγμένη από διακοπές ή σφάλματα και ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ   δεν θα υπέχει οποιαδήποτε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν υποστείτε  προκαλούμενη από ιούς που προσβάλλουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ή άλλα περιουσιακά σας στοιχεία λόγω της χρήσης του, της πρόσβασης σε αυτόν ή της μεταφόρτωσης [downloading] οποιουδήποτε υλικού από τον διαδικτυακό αυτό τόπο. Αν επιλέξετε να μεταφορτώσετε υλικό από αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, τότε προβαίνετε σε αυτή την ενέργεια με δική σας ευθύνη και κίνδυνο.

Στο πλαίσιο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παραιτείστε ρητώς από οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι του  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ, των οργάνων της, διευθυντών, συνεργατών  και προγραμματιστών που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή την πρόσβασή σας στο διαδικτυακό αυτό τόπο.

Απαγορευμένες δραστηριότητες

Απαγορεύεται να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ    μπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστη και/ή θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομη πράξη ή απαγορεύεται βάσει οποιωνδήποτε διατάξεων νόμου στις οποίες υπόκειται ο παρών διαδικτυακός τόπος και στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να αποτελέσει παραβίαση της ιδιωτικότητας (συμπεριλαμβανομένου του «ανεβάσματος» [uploading] προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συναίνεση του προσώπου που αφορούν αυτές) ή άλλων νομίμων δικαιωμάτων προσώπων.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με σκοπό τη δυσφήμιση ή την συκοφαντία του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ, των συνεργατών της ή άλλων προσώπων ή για άλλες δραστηριότητες που δυσφημίζουν το καλό όνομα του Οργανισμού.

Το «ανέβασμα» [uploading] αρχείων που περιέχουν ιούς οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στην περιουσία του Οργανισμού  ή την περιουσία άλλων προσώπων, και

Η αποστολή ή διαβίβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οποιουδήποτε μη-εξουσιοδοτημένου υλικού συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υλικού που μπορεί κατά την κρίση μας να προκαλέσει ενόχληση, επιβλαβούς υλικού ή υλικού που παραβαίνει την ασφάλεια συστημάτων ή δικτύου του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ   ή τρίτων, δυσφημιστικού, ρατσιστικού, άσεμνου, απειλητικού, πορνογραφικού ή κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομου υλικού.

Χρήση cookies

Ο  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ   σας  ενημερώνει  ότι  χρησιμοποιούνται cookies για την καταγραφή πληροφοριών του προφίλ των χρηστών.

Ενημερώσεις νομικών όρων

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή διορθώσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε κατά περιόδους την παρούσα ιστοσελίδα προκείμενου να ελέγχετε αυτές και άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα από τον   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ  στο μέλλον, παρακαλούμε ενημερώστε μας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epignosi-edu.gr.